SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Storitve in izdelki, ki jih ponuja samostojni podjetnik STUDIO VIKTORIJA Evgenija Markež s.p. Kozmetične in masažne storitve, Knezov Štradon 14b, Ljubljana in ANEVIKA d.o.o., Knezov Štradon 14b, Ljubljana.

(v nadaljevanju Ponudnik) so predmet teh splošnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja predstavljajo veljavno pogodbo, ki se sklepa med vsakokratnim kupcem in samstojnim podjetnikom/ponudnikom, Studio Viktorija Evgenija Markež s.p. in ANEVIKA d.o.o. Splošni pogoji poslovanja zavezujejo vse kupce, ki vstopijo v pogodbeno razmerje s Ponudnikom.

Izpolnitev pogodbenega razmerja, ki ga predstavlja izvedba storitev, nista možna brez soglašanja s splošnimi pogoji poslovanja Ponudnika. Kupec je dolžan soglašati s splošnimi pogoji poslovanja v celoti. Odstop od uporabe splošnih pogojev poslovanja mora biti izrecno dogovorjen med kupcem in Ponudnikom.

KUPEC SI JE DOLŽAN PRED UPORABO STORITEV SPLOŠNE POGOJE POZORNO PREBRATI.

V kolikor kupec v celoti ne soglaša s splošnimi pogoji, mu Ponudnik storitev ne more nuditi.

Kontaktni podatki podjetja nosilca storitve:

STUDIO VIKTORIJA Evgenija Markež s.p.

Knezov Štradon 14b, Ljubljana

Ljubljana, 1000

Matična številka: 6445292000

Davčna številka: 90341023


ANEVIKA d.o.o.

Knezov Štradon 14b, Ljubljana

Ljubljana, 1000

Matična številka: 8919275000

Davčna številka: 19645465

Pomen/ definicija izrazov, pojmov

Ponudnik je samostojni podjetnik STUDIO VIKTORIJA Evgenija Markež s.p., ki v okviru teh splošnih pogojev ponuja storitve in izdelke in podjetje ANEVIKA d.o.o.

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki opravi naročilo storitev pri Ponudniku.

Storitev predstavlja vse storitve in izdelke, ki jih nudi Ponudnik in so podrobneje opredeljene v teh splošnih pogojih.

Digitalne vsebine so avdio-vizualne vsebine na spletni strani ponudnika, do katerih ima kupec dostop ob naročilu storitve. Čas in obseg dostopa do vsebine so določeni v ponudbi.

Storitve in postopek nakupa

Ponudnik deluje na področju telesne rehabilitacije, v okviru katerih ponuja storitve, ki so podrobneje opredeljene na spletni strani Ponudnika.

Ponudnik ponuja storitve v živo in na daljavo v obliki digitalnih vsebin. Ponudnik nudi tudi možnost nakupa preko spletne trgovine.

Kupec ima možnost opraviti nakup tako, da Ponudniku pošlje povpraševanje po elektronskem naslovu ali z opravo spletnega naročila v spletni trgovini Ponudnika.

Pred opravo nakupa, se je Kupec dolžan seznaniti in strinjati s splošnimi pogoji poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so Kupcu na voljo na spletni strani Ponudnika.

Ponudba

Ponudnik v okviru svoje kozmetične in pedikerske dejavnosti zagotavlja različne Storitve, ki se lahko spreminjajo. Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti obseg Storitev, brez predhodnega obvestila Kupcu, vključno z ukinitvijo določenih Storitev.

Nič v teh splošnih pogojih ne predstavlja zaveze Ponudnika, da določeno Storitev zagotavlja izven dogovorjenega obsega.

V primeru, da gre za dalj časa trajajočo Storitev, se Ponudnik zavezuje zagotavljati Storitev na način in v obsegu, kot je bila dogovorjena ob naročilu Storitev.

Ponudnik si pridržuje pravico do možnosti napak na spletnem mestu. Ponudnik na svojem spletnem mestu ponuja določene informacije s področja nudenja Storitev. Ponudnik opozarja, da so te informacije zgolj informativne narave in da je Kupec dolžan pred uporabo storitev preveriti ali je določena Storitev primerna zanj. Ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala Kupcu, zaradi ravnanj na podlagi informacij, ki se nahajajo na spletni strani Ponudnika.

Nakup v spletni trgovini

Kupec opravi nakup v okviru spletne trgovine, pri čemer ima v nakuonem procesu možnost, da svoje naročilo pregleda preden ga potrdi. Po potrditvi naročila so vsi elementi pravnega posla fiksni.

Ponudnik omogoča plačilo po povzetju ali neposredno plačilo z nakazilom na transakcijski račun. Stroški dostave so obračunani ločeni in prikazani v nakupnem procesu.

Plačilo

Vse cene ponudnika so v EUR in vključujejo DDV.

Ponudnik ima možnost cene Storitev kadarkoli spremeniti. Za Kupca velja tista cena, ki je opredeljena na veljavnem ceniku ponudnika v času naročila Storitev.

Šteje se, da je Kupec naročil Storitev, ko je opravil plačilo Stortive z avansom/ predplačilom. Kadar je potrdil poslano ponudbo ali rezerviral termin(v nadaljevanju tudi potrditev naročila). Za potrditev naročila šteje tudi oprava nakupa v spletni trgovini. V trenutku, ko je naročilo potrjeno, so vsi pogoji pravnega posla fiksni in jih ni moč spremeniti. Šteje se, da je bila pogodba sklenjena s trenutkom potrditve naročila.

Potrditev naročila predstavlja obveznost Kupca, da izpolni finančne obveznosti glede naročila Storitev.

Nakup za pravne osebe

Sklenitev pogodbe, ki jo skleneta pravna oseba ter ponudnik je urejena z določili obligacijskega zakonika. Odstop od pogodbe je možen zgolj za Kupce, ki imajo status potrošnika, skladno z veljavno zakonodajo.

Odstop od pogodbe

Odstop od pogodbe, opredeljen v tem poglavju, ima na voljo zgolj Kupec, ki ima status potrošnika po veljavni zakonodaji. Kupec – potrošnik  ima v primeru naročila Storitve možnost odstopiti od pogodbe, kot je to opredeljeno spodaj. Kupec – potrošnik za odstop od pogodbe ni dolžan navesti razloga. Kadar Kupec – potrošnik odstopi od pogodbe, je dolžan kriti stroške vračila blaga, če ti nastanejo.

Odstop od naročila fizičnih produktov

Kupec- potrošnik lahko v spletni trgovini Ponudnika naroči fizične izdelke. V primeru naročila teh izdelkov Kupec nima pravice, do odstopa, ker gre za naročilo izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, v primeru, da je potrošnik po dostavi že odprl pečat.

Odstop od naročila Digitalne vsebine, ki ni dostavljena na fizičnem nosilcu

V primeru naročila digitalnih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnem otipljivem nosilcu je odstop od pogodbe mogoč v 14ih dneh od dneva prejema naročene digitalne vsebine, pri čemer Kupec – potrošnik  v tem obdobju pridobi zgolj omejeno uporabo izdelka. Namen tega obdobja je, da Kupec – potrošnik izdelek preizkusi in se odloči ali želi odstopiti od pogodbe. Kupec – potrošnik ima možnost pridobiti takojšnjo uporabo celotnega izdelka, v kolikor ob nakupu poda soglasje, da se odreka pravici do odstopa. Kupec – potrošnik v tem primeru pravico do odstopa izgubi, pridobi pa takojšen dostop do izdelka. Soglasje lahko Kupec – potrošnik poda ob nakupu v spletni trgovini.

Stvarna napaka

Kupec ima možnost uveljavljati stvarno napako na blagu in sicer napaka je stvarna, kadar:

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec sme stvarno napako uveljavljati v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec je dolžan Ponudniku  izdelek, za katerega uveljavlja stvarno napako predati na pregled. Kupec je dolžan stvarno napako natančno opisati.

Kupec stvarne napake ne more uveljavljati po poteku dveh (2) let od dneva prejema izdelkov.

Kupec sme od Ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Ponudnik bo na uveljavitev stvarne napake s strani Kupca odgovoril v roku osmih (8) dni po njenem prejemu. V kolikor Kupec izdelkov ne prevzame v 14ih dneh od podanega poziva s strani Ponudnika, si Ponudnik pridržuje pravico da izdelek zavrže.

Kupec stvarno napako uveljavlja tako da izdelek pošlje oz. osebno dostavi na sedež Ponudnika. Izdelku je potrebno priložiti opis napake in dokazilo o nakupu. Stroške pošiljanja oz. dostave paketa z reklamiranim izdelkom krije Kupec.

V primeru, da bo stvarna napaka potrjena s strani Ponudnika, bo Ponudnik ravnal v skladu z vašim zahtevkom. V primeru, da stvarna napaka ne bo ugotovljena, vas bo Ponudnik pozval na prevzem vašega izdelka na sedežu družbe.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik Storitve opravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Vse storitve Ponudnika so na voljo »kot so«, brez kakršnihkoli izrecnih ali domnevnih jamstev ali garancij. Ponudnik ne jamči, da bo Kupec z uporabo Storitev dosegel želeni ali pričakovani cilj, učinek ali posledico, in Kupec od izvajalcev ne more zahtevati nobenega povračila ali drugega plačila, ker cilja, učinka ali posledice ni dosegel. Kupec se zaveda, da je vsak posameznik individualna oseba in da Ponudnik ne jamči, da bodo Storitve dosegli željeni rezultat pri Kupcu.

V primeru zakupa dalj časa trajajočih Storitev, si Ponudnik pridržuje pravico do sprememb izvajanja Storitev. Ponudnik ima pravico:

 • Prilagoditi lokacijo izvajanja Storitve,
 • Spremeniti datum izvajanja Storitve,
 • Zamenjati izvajalca Storitve.

Vse zgoraj navedene spremembe se ne štejejo za kršitev pogodbenih pogojev, ki opredeljujejo naročilo in uporabo Storitev.

Kupec izrecno potrjuje, da je seznanjen z možnimi spremembami glede izvajanja Storitev, pri čemer navedene spremembe ne bodo vplivale na kvaliteto izvedbe Storitve.

Ponudnik bo o morebitnih spremembah, Kupca obvestil vsaj 5 delovnih dni pred spremembo. V kolikor to zaradi nenadne spremembe, ni mogoče bo Ponudnik Kupca o spremembi obvestil takoj, ko bo to izvedljivo.

Varstvo intelektualne lastnine

Ponudnik je lastnik in nosilec intelektualne lastnine na Storitvah. Prepoznavni znaki Ponudnika, ki se nahajajo na Ponudnikovi spletni strani in jih Ponudnik uporablja pri poslovanju, predstavljajo avtorsko in intelektualno lastnino Ponudnika. Kupec z uporabo Storitev in/ali spletne strani Ponudnika ne pridobi pravice do uporabe prepoznavnih znakov Ponudnika.

Kakršnakoli kršitev te rabe, kot opredeljena s temi splošnimi pogoji, predstavlja kršitev te pogodbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da proti Kupcu naperi vse pravne zahtevke za zaščito svoje intelektualne lastnine, ki jih ima na voljo v trenutku kršitve.

Ponudnik pri izvajanju Storitev uporablja lastna avtorska dela, ki predstavljajo izključno last in intelektualno lastnino Ponudnika. Uporaba avtorskih del Ponudnika je dovoljena samo za lastne namene in v okviru izvajanja Storitev. Kakršnakoli raba izven opredeljenega obsega, predstavlja kršitev teh splošnih pogojev poslovanja. Ponudnik si pridržuje pravico, da zoper Kupca sproži vse sodne in/ali upravne postopke, ki so mu na voljo, za zaščito svojih pravic.

Alternativno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ponudnik objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, skladno z veljavno zakonodajo. Platforma je na voljo tukaj.

Pritožbeni postopek

Kupec lahko vse pritožbe glede Storitev naslovi na e-naslov Ponudnika info@studio-viktorija.si.

Ponudnik bo Kupcu poslal potrdilo o prejeti pritožbi in mu sporočil okvirni rok reševanja pritožbe.

Reklamacije, ki jih na Ponudnika naslovijo pravne osebe, se rešujejo skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik varuje osebne podatke Kupca v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov vam je na voljo politika zasebnosti, ki je dostopna na https://studio-viktorija.si/politika-zasebnosti/

Končne določbe

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljeno storitvijo naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Kupcem.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Kupec jamči, da ima polno poslovno sposobnost za veljavno sklenitev pravnega posla s Ponudnikom V kolikor je Kupec pravna oseba, jamči, da ima sposobnost zastopanja pravne osebe za sklenitev veljavnega posla oz. je pridobila ustrezno pooblastilo s strani zastopnika pravne osebe za opravo veljavnega pravnega posla. V kolikor želi nakup opraviti oseba, ki je delno poslovno sposobna, jamči, da gre pri sklenitvi posla za posel, za katerega je poslovno sposobna oz. da je tak pravni posel sklenila z ustreznim soglasjem skrbnika oz. zastopnika.

Seznanjenost s pogoji. Kupec jamči, da je pred sprejemom pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Ti splošni pogoji poslovanja so bili sprejeti dne 21.07.2022.